مراکز طرف قرارداد
سطح کیفی: 4
درصد تخفیف: 8
آدرس مرکز طرف قرارداد: استان آذربایجان شرقی - شهر سراب - بلوار شهید بهشتی جنب پل تاجیار
تلفن ها:
041  43  22  3889
خدمات قابل ارائه: اقامت/ رستوران
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved