شرایط و قوانین عضویت

باشگاه مشتریان در شبکه آسایش کارت داری پنج سطح (نیلگون، برنزی، نقره ای، طلایی و فیروزه ای) می باشد که هر یک از اعضای گرامی متناسب با سوابق پرداختی و ارزش آفرینی خود در شبکه آسایش کارت به سطوح بالاتر صعود نموده و از مزایا و خدمات ویژه ای برخوردار می شود.

 

مشتریان گرامی تنها با ثبت نام اولیه و بدون پرداخت هزینه وارد سطح نیلگون از سطوح عضویت شبکه آسایش کارت شده، در این سطح امکان دسترسی به میز خدمت را خواهند داشت و از خدمات عمومی شبکه با تخصیص تخفیف های پایه بهره مند می شوند. رسیدن به سطوح بالاتر مطابق رویه ذیل، موجب دسترسی اعضا به خدماتی ویژه آن سطح، افزایش تخفیفات در خریدها به صورت بازگشت بخشی از وجه پرداختی در زمان خرید به کیف پول متعلق به مشتری خواهد شد.

 

اعضای باشگاه به میزان خرید طی دوره یک ساله مطابق پلکان ذیل امکان ارتقا به سطح بالاتر را دارند.


 

نیلگون: تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

برنزی : بین ۳۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

نقره ای : بین ۷۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

طلایی : بین ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۱ تا ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال 

فیروزه ای: خرید بالاتر از ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۱ ریال

 

جهت عضویت گروهی از طریق قراردادهای سازمانی امکان عضویت به دو شیوه مهیا می باشد:

عضویت سازمانی ساده: یک ساله در سطح برنزی با پرداخت ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال

عضویت سازمانی ویژه: دوساله در سطح نقره ای با پرداخت ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال

 

حضور مشتری در هر سطح از باشگاه به مدت یکسال معتبر می باشد و باقی ماندن یا ارتقای سطح عضویت منوط به میزان خرید و کسب امتیازت لازم است:

برنزی : ۱.۰۰۰ امتیاز

نقره ای: ۲.۰۰۰ امتیاز

طلایی : ۳.۵۰۰ امتیاز

فیروزه ای : ۵.۰۰۰ امتیاز 


موجب خرسندی می باشد که شبکه آسایش کارت را به عنوان مشاور و بستری برای تامین خدمات رفاهی خود انتخاب نموده و به خانواده بزرگ باشگاه مشتریان آسایش کارت پیوسته اید...


©2023 Asayesh Card, All Right Reserved