فرم عضویت
اطلاعات شخصی
نام
نام خانوادگی
نام پدر
کد ملی
شماره شناسنامه
تاریخ تولد
/
/
میزان تحصیلات
وضعیت تأهل
اطلاعات محل سکونت
محل سکونت
استان
شهر
آدرس محل سکونت
کد پستی محل سکونت
شماره تلفن ثابت
شماره تلفن
کد شهر
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
اطلاعات محل کار
محل کار
استان
شهر
آدرس محل کار
شماره تلفن محل کار
شماره تلفن
کد شهر
آدرس ایمیل
اطلاعات پرداخت
نوع عضویت
مبلغ عضویت عادی یکساله هر نفر: 7.000.000 ریال
مبلغ عضویت VIP دوساله هر نفر: 15.000.000 ریال
مبلغ قابل پرداخت
شرایط و قوانین عضویت را بطور کامل مطالعه نموده و با آن موافق هستم.
©2023 Asayesh Card, All Right Reserved